Jakie obowiązki ma osoba wynajmująca mieszkanie?

Obowiązki osoby wynajmującej mieszkanie są sprecyzowane przepisami prawnymi. Zapisane są także w umowie najmu, którą spisuje się z właścicielem mieszkania. Należy ją dokładnie przeczytać i przeanalizować, by nie być potem niemile zaskoczonym żądaniami właściciela. Jednak lokator również musi stosować się do swoich obowiązków co do wynajmu. Najważniejszym z nich jest terminowe opłacanie czynszu w ustalonej kwocie. Niepłacenie czynszu może mieć konsekwencje prawne – wszelkie ewentualne opóźnienia należy więc uzgodnić z wynajmującym, jeśli okaże się osobą wyrozumiałą, pozwoli na zapłatę w późniejszym terminie. Należy także dbać o wynajmowane mieszkanie a przy wyprowadzce oddać je w nienaruszonym stanie. Jeśli z winy lokatora powstały szkody, powinien on usunąć je lub naprawić na własny koszt. Podczas wyprowadzki trzeba pamiętać także o okresie wypowiedzenia zawartym w umowie – nie można wyprowadzić się z dnia na dzień, nie informując o tym wynajmującego. Okres wypowiedzenia to czas, w którym właściciel mieszkania ma czas na znalezienie nowego mieszkańca lub lekkie odświeżenie lokalu. Innym obowiązkiem osoby wynajmującej jest stosowanie się do porządku w budynku. Zachowywanie ciszy nocnej i użytkowanie lokalu w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałych mieszkańców jest także zobowiązaniem. Jeśli lokator regularnie urządza głośne imprezy, na które skarżą się sąsiedzi, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę. Podstawą pozytywnej współpracy pomiędzy obiema stronami jest więc zawarcie wszystkich tych aspektów w umowie, wówczas nie ma żadnych wątpliwości w sytuacjach spornych.

Comments are closed.

Designed by Elegant Themes